បទ​​យក​ការណ៍​៖ សំរាម​​គរ​​ដូច​​ភ្នំ​​ដោយ​សារ​​កម្មករ​​ធ្វើ​កូដកម្ម​ ព្រោះ​​បារម្ភ​​ពី​​ការ​​រុះរើ​​រចនា​សម្ព័ន្ធ​​ក្រុមហ៊ុន​​ស៊ីន​ទ្រី​

សំរាម​គរ​ខ្ពស់​ឡើង​ៗនៅ​ទូទាំង​រាជធានី ដោយសារតែ​កម្មករ​ប្រមូល​សំរាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាង២ ០០០នាក់​ធ្វើកូដកម្ម ដើម្បី​ទាមទារ​ប្រាក់​ដំណាច់ឆ្នាំ​របស់​ខ្លួន មុន​ពេល​សាលា​រាជធានី​រុះរើ​ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​សិទ្ធិ​ប្រតិបត្តិ​ការគ្រប់គ្រង​កាកសំណល់។