បទ​​យក​ការណ៍​៖​ និន្នាការ​​នៃ​​ការ​ទិញ​​អាហារ​​តាម​​អន​​ឡា​ញ​ប​ង្ក​​ក្តី​​បារម្ភ​​ពី​​កំណើន​​នៃ​​ការ​ប្រើ​​ប្រាស់​​ប្លាស្ទិក​

​ក្នុងរយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ កម្ពុជា​បង្កើន​ការយល់​ដឹង​អំពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការប្រើ​ប្រាស់​ប្លាស្ទិក​ទៅលើ​បរិស្ថាន ដោយមាន​ទាំង​យុទ្ធនាការនិង​វិធានការ​ជាច្រើន​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់និង​កាត់បន្ថយ​ការប្រើ​ប្រាស់​ប្លាស្ទិក​ប្រភេទ​ប្រើ​បានតែ​ម្តង។