បុណ្យ​កឋិនទាន​ឆ្នាំ​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​ទម្លាប់​ តែ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ដង្ហែ​តាម​ផ្លូវ​ឬ​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បញ្ជាក់ថា ពិធីបុណ្យកឋិនទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា ប៉ុន្តែ​អាជ្ញាធរហាម​ឃាត់​នូវការផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី​បុណ្យ ដង្ហែតាមដងផ្លូវឬជុំវិញព្រះវិហារ ពោលគឺគ្រាន់តែវេរប្រគេនត្រៃចីវរជាកិច្ចសម្រេចបុណ្យ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ