សកម្មភាពធ្វើចរាចរណ៍របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ កូឡុំបូ (Colombo) ប្រទេសស្រីលង្កា។

អ្នកវិភាគ៖ ការវិនិយោគនានាក្នុងក្រុងកូឡុំបូបានធ្វើឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសស្ថិតក្នុងហានិភ័យ

គម្រោងវិនិយោគនានានៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ កូឡុំបូ (Colombo) ប្រទេសស្រីលង្កា បានបង្កើតឱ្យមានជាអតុល្យភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើម​ក្នុងរូបភាពជាច្រើន ក្នុងនោះក៏បានធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេសភាព​ភូមិសាស្ត្រនៃទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញផងដែរ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ