អតីត​​គ្រូពេទ្យ​​នៅ​​ប៉ៃលិន​​ថា សេចក្តី​​សម្រេច​​របស់​​ក្រសួង​​មុខងារ​​សាធារណៈ​ អយុត្តិធម៌​​សម្រាប់​​លោក​

លោក ខឹម មុនីកុសល អតីត​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នៅ​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តប៉ៃលិន បាន​ចាត់​ទុកសេចក្តី​សម្រេច​របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ ថា​ជា​រឿង​អយុត្តិធម៌ និង​ធ្វើឡើង​ដោយមិន​ផ្អែក​លើ​ច្បាប់ និង​នីតិវិធី​នោះ​ឡើយ។

ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធាណៈក្រើន​​រំឭក​ស្ថាប័នរដ្ឋ​ឲ្យ​​ដំឡើង​ឋាន​ន្ត​រស័ក្តិ​មន្ត្រី​តាមគោលការណ៍ច្បាប់

ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​បាន​កើន​រំឭក​​ដល់​ស្ថាប័នរដ្ឋ​ទាំង​អស់ថា​ការដំឡើង​​ឋាន​ន្តរ​ស័ក្កិ​ដល់​​មន្ត្រី​របស់​ខ្លួ​ន ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ភាពត្រឹមត្រូវនិង​តាមគោល​ការណ៍​ច្បាប់ដែលមាន។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ