ប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀន លោក ទាវ វណ្ឌុល ក្នុងកម្មវិធីមួយកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

គណបក្សភ្លើងទៀន នឹង​ចូលរួម​ការ​បោះឆ្នោត​បើ​ស្ថានភាព​នយោបាយ​អំណោយផល​

អ្នកនាំពាក្យ បង្ហើប​ថា «គណបក្សភ្លើងទៀន»​ នឹង​ចូល​រួម​ការ​បោះឆ្នោត​ខាង​មុខ ដើម្បីប្រមូលកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ​បើ​ការ​គំរាម​កំ​ហែ​​ងផ្នែកនយោបាយត្រូវបានបញ្ឈប់។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ