លោក ហ៊ុន សែន សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​រដ្ឋាភិបាល​ឌីជីថល

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ដោយថា ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញមុខងារជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ