ក្រុម​សង្គមស៊ីវិល​ជំរុញ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​អនុវត្តកិច្ច​គាំពារ​សង្គម​សម្រាប់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ បាន​ជំរុញ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមសម្រាប់កម្មករ​សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ក្រោយ​រកឃើញថា ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជិត៦ឆ្នាំមកនេះ កម្មករសេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធជិត ៧លាននាក់ នៅ​មិនទាន់​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​កម្មវិធី​មួយ​នេះនៅឡើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ