ចរាចរតាមដងផ្លូវនៅមុខក្រសួងការងារ នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

ក្រសួង​ការងារ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ​បើក​ដំណើរ​ការ​ឡើងវិញ

ក្រសួង​ការ​ងារ​ និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ បានសម្រេចឱ្យ​​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់​រំ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​​បច្ចេក​ទេសនិង​វិជ្ជា​ជី​វៈ​ដែលស្ថិតនៅក្រោម​ឱវាទ​ក្រសួង​ទាំង​អស់ អាចបើកដំណើរការឡើងវិញបាន បន្ទាប់​ពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ការ​រីក​រាល​ដាល​ជំ​ងឺ​កូវីដ-​១៩​ មាន​ការ​ថម​ថយ​មួយ​​កម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ