ជ្រូកនាំចូលពីវៀតណាម

សមត្ថកិច្ចប្រមូលជ្រូកកើតជំងឺប៉េស្តនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំយកទៅសម្លាប់

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាទៅអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វប្រមូលជ្រូកដែលឈឺនៅតំបន់កំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺប៉េស្តអាហ្វ្រិកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំយកទៅសម្លាប់ចោល ចៀសវាងឆ្លងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀត។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ