កម្ពុជារកចំណូលពីការនាំចេញជ័រនិងឈើកៅស៊ូបានជិត១០០លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ

កម្ពុជារកចំណូលពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឬរយៈពេល៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២នេះ មានចំនួន១០០លានដុល្លារអាមេរិក។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ