កម្មករជិត​៦០នាក់​ដួល​សន្លប់​នៅខេត្ត​កណ្តាល​ពុល​ក្លិន​ថ្នាំ​ផ្សារ​ដែក

កម្ម​ករ​​ជិត ​៦០នាក់​​នៅ​រោង​ចក្រមួយ​ក្នុងស្រុកអង្គស្នួល​ ខេត្ត​កណ្តាល បាន​ដួល​សន្លប់​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ ដោយ​សារ​ពុល​ក្លិន​ថ្នាំ​ដែល​ភាយ​ចេញ​ពី​រោងចក្រ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ