បទយកការណ៍៖ ការ​​ប្រឈម​​របស់​​សហជីព​​ឯករាជ្យ​​នៅ​​តាម​​តំបន់​​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស

ឯកសារដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៨ បានលើកឡើង​ថា កម្មករនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខ្វះតម្លាភាព និងព័ត៌មាន ដើម្បីការពារខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រភពដដែលបន្ត​ថា ពួក​គេ [កម្មករ] ​ទទួល​បាន​​ប្រាក់​​​ឈ្នួល​មិន​សម​រម្យ និង​​លក្ខ​ខណ្ឌ​​ការ​ងារ​មិន​​ល្អ ហើយ​ត្រូវ​បាន​រឹតត្បិត​​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ និងការ​ជួប​ជុំ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ