រដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចិញ្ចឹម​ត្រីរ៉ស់និងត្រី​ឆ្ដោ​ឡើងវិញ

រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចិញ្ចឹម​ត្រីរ៉ស់ និង​ត្រីឆ្ដោ​ឡើង​វិញ ដោយបញ្ជាក់​ថា ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល និង​ការងារ​ជូន​ពលរដ្ឋ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ហាម​មិន​ឲ្យ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​នេះ​អស់​រយៈពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ