រយៈពេល២០ថ្ងៃមានអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ​នៅ​ACUបានជាង​១៤០០០នាក់

អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​បានប្រកាសថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ខែមករាឆ្នាំ​២០១៧ មានអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបានចំនួន​ជាង ១៤០០០នាក់ ខណៈរយៈពេលនៃការប្រកាសនេះ នៅសល់តែ១០ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ។​ សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​(ACU) ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២០ខែមករាម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី២០ខែមករា មានអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបានចំនួន​១៤ ៦៧១រូប។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ