សមាជិកនៃក្រុមធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី ខេមស៊ីដ (CamSeed) ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញក្រោមឈ្មោះថា «១០០០ឱកាស» សម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសការងារហាត់ការដោយមានប្រាក់កម្រៃដល់និស្សិត។

យុវជន​មួយ​ក្រុម​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​១០០០ឱកាស សម្រាប់​ការងារ​ហាត់ការ​ដែល​មា​ន​ប្រាក់កម្រៃ​ដល់និស្សិត

យុវជនមួយក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញក្រោមឈ្មោះថា «១០០០ឱកាស» សម្រាប់ការងារហាត់ការ​ដល់និស្សិត ក្នុងគោលបំណងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័ននានា ដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបានឱកាសហាត់ការ បានទាំងបទពិសោធន៍ការងារ អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងទទួលបានទាំងប្រាក់កម្រៃ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ