ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ (ជន ចាន់រ៉ែន)

គម្រោង​យុត្តិធម៌​ពិភពលោក​ ទម្លាក់​ពិន្ទុ​នីតិរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជាង​២​ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១

អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក (WJP) បានដកពិន្ទុនីតិរដ្ឋកម្ពុជា ២,៣ភាគរយ​បន្ថែម​ទៀត សម្រាប់​របាយ​ការណ៍​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ២​០​​២​​១នេះ និងរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋទាបបំផុតលំដាប់ទី២ ក្នុងចំណោមប្រទេស​១៣៩ និងលំដាប់ទី១ ក្នុង​ចំណោមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិត​ទាប។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ