សាលា​បឋម​សិក្សា​យុគន្ធរ

យូនីសេហ្វ៖ កុមារ​កម្ពុជា​ជាង​២លាននាក់​កំពុង​ប្រឈម​ហានិភ័យ​ផ្នែក​សុខភាព​ដោយសារ​រលក​កម្ដៅ​ខ្ពស់

អង្គការ​​យូនីសេហ្វ រកឃើញថា កុមារកម្ពុជាប្រមាណ២,២លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹង​ហានិភ័យ​​​ផ្នែក​សុខ​​​ភាព ដោយ​សារ​រលកកម្ដៅ​ខ្ពស់​ជាញឹកញាប់នៃការ​​​បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ​​ ដែលករណីនេះ​ទាម​ទារ​ឱ្យ​​មាន​ការ​ចាត់​វិធាន​ការ​ជា​បន្ទាន់ ក្នុងការ​​បង្កើនមូលនិធិសម្រាប់ធ្វើការបន្សាំ ដើម្បី​ការពារកុមារ និងសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះ ពីរលកកម្ដៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងៗ និងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុផ្សេងៗទៀត។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ