ពេទ្យសត្វភូមិបារម្ភតម្លៃជ្រូកធ្លាក់ថ្លៃប៉ះពាល់ចំណូល

ក្រុមពេទ្យសត្វភូមិដែលទើបរៀនបញ្ចប់វគ្គ «ពេទ្យសត្វឆ្នើម» មានការព្រួយបារម្ភពីតម្លៃសត្វធ្លាក់ចុះ ជាពិសេសសត្វជ្រូក ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូល ដោយសារប្រជាជនឈប់ចិញ្ចឹម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ