កប៉ាល់​ដឹកខ្សាច់​ឆ្លងកាត់​ច្រកព្រំដែន ខណៈ​ការនាំខ្សាច់​ចេញ​ចាប់ផ្ដើម​ងើប​ឡើង​វិញ​ដោយ​ស្ងៀមស្ងាត់

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំបន្ទាប់​ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញភស្តុតាង​អំពី​ការ​ដឹក​ខ្សាច់​ទៅ​លក់​នៅប្រទេស​សិង្ហ​បុរី រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន​បន្ត​លក់​ខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសដោយស្ងៀមស្ងាត់។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ