រដ្ឋាភិបាល​​អនុញ្ញាត​ឲ្យពលរដ្ឋ​​​ប្រើ​ប្រាស់​ប័ណ្ណបើក​បរ​អចិ​ន្ត្រៃយ៍បានចំនួន​១០ឆ្នាំ​ទៀត​

ក្នុង​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ដែល​ចេញថ្ងៃ​ទី១៥ មីនានេះ ​ក្រសួង​សាធារណការបាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្រសួង​នៅ​តែ​ទទួល​​ស្គាល់​អ្នក​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ប័​ណ្ណបើកបរដែល​មាន​សុពលភាព​អចិន្ត្រៃយ៍​ ដោយ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ប័ណ្ណ​​ប្រភេទនេះ​បាន​១០ឆ្នាំទៀត។ ក្រសួង​បន្ត​ថា​អ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ណ​ដែល​មាន​សុពលភាព៦០ឆ្នាំ ដែលគិ​ត​ពី​ឆ្នាំ​កំណើត អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ប័​ណ្ណនេះបាន​រហូត​ដល់​អស់​សុពលភាព។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ