កម្ពុជា​​ច្រាន​ចោល​​របាយ​ការណ៍​​អង្គ​ការ​​​​​មួយ​​​​ដែល​​ចោទ​​ថា​គម្រោង​​​មួយ​ចំនួន​​​ទទួល​បាន​​ពី​​ចិន​​ខ្វះ​​តម្លា​ភាព

រណ៍របស់​អង្គការ​វេទិកា​អនាគត​ ដែល​រកឃើញ​ថា គម្រោងមួយចំនួនដែលកម្ពុជាទទួលបាន​ពីចិន ខ្វះតម្លាភាព និងរំលោភច្បាប់ ស្របពេល​ដែល​ការ​អនុវត្តច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅទន់ខ្សោយនៅឡើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ