រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ផ្ដល់​ប្រាក់​ចូលនិវត្តន៍​ដល់​អ្នក​បម្រើការ​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន​ចាប់​ពី​ដើម​ខែកក្កដា​នេះ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអន្តរក្រសួងបានសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងការកំណត់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ឬ​​ប្រា​​ក់​​​​​ចូលនិវត្តន៍ ចាប់ពីដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះទៅ ហើយអ្នកដែលទទួលបាន​​ប្រាក់​​ចូល​​និវត្ត​​ន៍នេះ គឺ​​ទាំងបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋ ក្រោយដល់អាយុកំណត់ដោយច្បាប់។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ