សង្គម​ស៊ីវិល​ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​សិក្សា​ឱ្យ​ស៊ីជម្រៅ​មុន​អនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី «ការ​ពរ​ពោះ​ជំនួស»

សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​យេនឌ័រ និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍ ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​សិក្សា​ឱ្យបាន​ស៊ីជម្រៅ​លើ​ច្បាប់​ស្តីពី «ការពរ​ពោះជំនួស» មុន​នឹង​អនុម័ត ដោយបារម្ភ​ពី​ផលប៉ះពាល់​លើ​ស្ត្រី​និង​កុមារ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ