ពលរដ្ឋ​រុស្សី​រាប់ពាន់​នាក់​ដែល​កេណ្ឌ​ឱ្យធ្វើ​ទាហាន ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ត្រលប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ​

ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ ដែលកេណ្ឌឱ្យទៅធ្វើទាហានសម្រាប់​សង្រ្គាម​នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ ព្រោះមិនមានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ