អាវុធហត្ថធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យចូលមន្ទីរពេទ្យហ្លួងម៉ែ អំឡុងពេលដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាកនិងព្យាបាល ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឱ្យ​រៀបចំ​មន្ទីរពេទ្យ​«ហ្លួងម៉ែ»​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​ឯកទេស​ជំងឺ​មហារីក

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំមន្ទីរពេទ្យ «ហ្លួងម៉ែ» ឱ្យទៅជាមន្ទីរឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីក តាមយោបល់របស់កូនប្រសាលោក ដើម្បីធានាឱ្យផ្នែកជំងឺនេះមានទីតាំងព្យាបាលមួយជាក់លាក់នៅកម្ពុជា ដោយថា បច្ចុប្បន្ន អ្នកជំងឺមហារីកមានច្រើនណាស់ក្នុងប្រទេស។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ