លោក យួង សូដា ជាអតីតគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិន។

គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់​គេច​ខ្លួន​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ ដោយសារ​ការ​រិះគន់​ស្ដូបមិត្តភាព​កម្ពុជា​វៀតណាម

លោកគ្រូ យួង សូដា អាយុ២៥ឆ្នាំ និយាយថា លោកបានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារ មិត្តភក្តិ សាច់ញាតិ និងសិស្សរបស់លោកជាងមួយឆ្នាំហើយ។ លោកព្យាយាមសរសេរសៀវភៅតាមដែលគាត់អាចធ្វើបាន ទោះបីជាគាត់មិនទទួលបានកម្រៃក៏ដោយ។ 

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ