ស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់នៅ រសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ខេត្តប៉ៃលិន។ (ហ្វេសប៊ុក៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម/Ministry of Water Resources and Meteorology)

កម្ពុជា​អាច​នឹង​មិនមាន​កូនរដូវប្រាំង​ក្នុង​រដូវវស្សា​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០២២

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឱ្យដឹងថា វត្តមានកូនរដូវប្រាំងក្នុងរដូវវស្សាដែលកម្ពុជាធ្លាប់មានរាល់ឆ្នាំ អាចនឹងមិនមានទេក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ។ ​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ