រដ្ឋាភិបាល​តម្រូវ​ឲ្យ​សុំ​​ការ​អនុញ្ញាត​ជាមុន​សម្រាប់​ការ​នាំចូល​រថយន្ត​ដែល​រដ្ឋជា​អ្នក​បង់ពន្ធ

តម្រូវ​ឲ្យ​ក្រសួង​ស្ថាប័នរដ្ឋ និង​បុគ្គល​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​សុំ​ការអនុញ្ញាត​យល់ព្រម​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ជាមុន ទើប​អាច​នាំចូលរថយន្តសម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ស្ថាប័ន​របស់​ខ្លួន​ ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ការ​បង់ពន្ធអាករ​ដោយរដ្ឋ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ