របាយការណ៍​អន្តរជាតិ៖ វៀត​ណាម​នៅ​តែ​ជាអ្នក​លួចកាប់​ព្រៃ​ការ​ពារ​របស់​កម្ពុជា

របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​​បរិស្ថានមួយ​​ បង្ហាញថាកា​រកាប់​ឈើ​ខុស​ច្បាប់​ដឹក​ជញ្ជូនពី​ឧទ្យាន​ជាតិ​នានា​នៅ​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​នៅតែ​បន្ត​កើត​មាន ដោយគ្មាន​ការ​អនុវត្តច្បាប់​ពី​អាជ្ញា​ធរ​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ