ក្រដាសប្រាក់១០ម៉ឺនរៀល(រូបភាពពីហ្វេសប៊ុកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា)

ធនាគារជាតិកម្ពុជាក្រើនរំឭកអ្នកលក់ដូរ​​កុំឲ្យ​បដិសេធមិនទូទាត់លុយ​រៀល​

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​បានក្រើនរំឭក​ដល់អ្នកលក់ដូរនិងអ្នកធ្វើអាជីវករ​ផ្សេងៗ​ថាកុំឲ្យ​​បដិសេធមិនទទួលយកលុយ​រៀល ដោយ​ថាការមិនយកលុយរៀល​គឺខុសនឹង​ច្បាប់​។​នៅក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុក​ផ្លូវការ ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​បាន​សរសេរថាជនដែលបដិសេធ​មិនទទួលលុយរៀលនឹង​ត្រូវពិន័យ​ជាប្រាក់​ស្មើ​នឹង​១០០ដងនៃ​ប្រាក់ដែល​ជននោះមិនព្រមទូទាត់ពីអតិថិជន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ