ក្រុមសិស្សនៃអង្គការភាពយន្តឈូករ័ត្ន ថតសកម្មភាពមួយនៃ​អ្នក​ស្រុក​រតនគិរី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មិថុនា។

សិស្ស​ផ្នែក​ផលិត​ភាពយន្ត​វ័យក្មេង​មក​ពី​ក្រុម​ជនជាតិដើមភាគតិច​ផ្សេងៗ​គ្នា​មក​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

លោក គីន លាង កំពុង​រស់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ ជាមួយ​​សិស្សផ្នែកផលិត​ភាពយន្ត​វ័យ​ក្មេងចំនួន៥នាក់​ផ្សេង​ទៀត។ ពួកគេ​កំពុង​មានបទពិសោធក្នុង​ជីវិត​រស់​នៅ​​ទីក្រុង​ជាមួយ​គ្នា ខណៈ​ពួកគេកំពុង​ទទួល​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ក្នុង​ការ​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ