ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្លែងក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារយុត្តិធម៌ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២២។

ក្រសួង​នឹង​តាមដាន​មន្ត្រី​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌ ក្រោយ​រកឃើញ​អ្នកខ្លះ​កន្លះឆ្នាំ​មិនទាន់​ទៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​ម្ដង

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ អះអាងថា ក្រសួងនឹង​តាមដានចំពោះមន្ត្រីក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២២តទៅ ក្រោយ​រកឃើញថាមានមន្ត្រីខ្លះទៅធ្វើការតែ១ថ្ងៃក្នុង១ខែ ហើយមន្ត្រីខ្លះទៀតរហូតដល់កន្លះឆ្នាំមិនទាន់ទៅកន្លែងធ្វើការម្ដងផងក៏មាន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ