តើអ្វីជាបញ្ហាសម្រាប់វេណេហ្ស៊ុអេឡាក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាស?​

ប្រទេសវេណេហ្ស៊ុអេឡាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធាធិបតីទី៦៤ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ។ ប្រធានាធិបតី ដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ន Nicolas Maduro ត្រូវបាន​ប្រជាជនជ្រើសរើសជាធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្តងទៀត ក្នុងអាណត្តិរយៈប្រាំមួយឆ្នាំ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ