លោក ឆាំង សុង អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ឃោស​នា​ការ​នៃ​របប​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ លន់ នល់។

អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ឃោសនាការ​នៃ​របប​សាធារណរដ្ឋខ្មែរ​ទទួល​មរណភាព​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

លោក ឆាំង សុង អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ របស់លោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ បានទទួលមរណភាព នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងវ័យ៨៥ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ