ខេត្តកែប នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងជាផ្លូវការ

ខេត្តកែប ប្រកាសចាប់ផ្តើមមានសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ ដោយគ្រោង​ដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ