កម្ពុជា​គួរ​ពិចារណា​អំពី​ថ្នាក់រៀន​ឥតជញ្ជាំង (Wall-less Classroom)

ប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានគ្រូបង្រៀន​ដោយ​ផ្ទាល់ ទល់មុខគ្នា​ជាមួយសិស្ស ក្នុងថ្នាក់រៀនដែល​មាន​ជញ្ជាំង​បួន​បិទ​ជិត​ ទំនង​​ក្លាយ​ជា​​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​បុរាណ​មួយ​ដែល​មិន​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​​ទូលំទូលាយ​​​សម្រាប់សិស្សជាច្រើន​នៅ​តំបន់​ជនបទ​ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត​​ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការ​អភិវឌ្ឍថ្នាក់រៀនឥតជញ្ជាំង ឬថ្នាក់​រៀន​អន​ឡាញ ឬ​ហៅ​ម្យ៉ាង​ទៀតថា​ ថ្នាក់​ឌីជីថល អាច​នឹង​ផ្ដល់ឱកាសជោគជ័យ​ស្មើភាពគ្នា​ ទាំង​សម្រាប់​សិស្សា​នុសិស្ស​នៅ​ទីក្រុង​ឬទី​ប្រជុំជន ក៏ដូចជា​សិស្សា​នុសិស្ស​​នៅតាម​តំបន់ជនបទ​ផងដែរ។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ