សុទ្ធ ពៅសំណាង សមាជិកនៅក្នុងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថា «ក្តីស្រឡាញ់គឺចម្រុះ»។ (ផ្ដល់ឱ្យ)

សុទ្ធ ពៅសំណាង៖ ពួកយើងចង់បានសិទ្ធិរបស់យើងត្រលប់មកវិញ

សុទ្ធ ពៅសំណាង៖ «អ្វីដែលយើងធ្វើ យើងចង់ឱ្យមហាជនគ្រប់គ្នា ឬក៏បងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាហ្នឹង ឬក៏រដ្ឋាភិ​បាល មើលឃើញ​ថា ពួកយើង​ចង់​បាន​សិទ្ធិ​របស់​យើង​ត្រលប់​មក​វិញ។ សិទ្ធិក្នុងការ​រស់រាន សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ងារ​ដោយ​គ្មាន​ការ​រើស​អើង សិទ្ធិក្នុងការស្រឡាញ់នរណាដែល​យើងស្រឡាញ់ ដោយអត់មាននរណាគេមករិះគន់»។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ