សិស្សានុសិស្សជាច្រើននាក់ចូលរួមសកម្មភាពបណ្ណាល័យចល័តអង្គការស៊ីប៉ា ក្នុងថ្ងៃយុទ្ធនាការ «សៀវភៅមួយ សហគមន៍មួយ» នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ អំឡុងថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

បទយកការណ៍៖ «សៀវភៅមួយ សហគមន៍មួយ» យុទ្ធនាការបំផុសវប្បធម៌ការអានក្នុងសហគមន៍ទូទាំងប្រទេស

«សម្រាប់ខ្ញុំ រំភើប ហើយមានមោទកភាព។ មោទកភាព ក្លាយជាតំណាងខេត្តរបស់ខ្លួន។ សប្បាយរីករាយ ហើយមានឱកាសអាចបញ្ចេញ អ្វីដែលខេត្តរបស់ខ្លួនមានលើឆាកជាតិ»។​​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ