ក្រសួង​សុខាភិបាល​ច្រានចោល​ព័ត៌មាន​ថា ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ចិន​បណ្ដាល​មាន​ជំងឺ​មហារីក​គ្រាប់ឈាម Leukemia

ក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលចំពោះព័ត៌មានថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩របស់ចិនបណ្ដាលឱ្យមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម Leukemia។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ