លោក ស៊ុយ សែម អះ​អាង​ថា អ្នក​ភូមិ​នៅ​ក្រចេះ​មិន​មែន​ពុល​សារធាតុ​ស្យានីត​ទេ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល លោក ស៊ុយ សែម បាន​បដិសេធ​ថា អ្នក​ភូមិ​នៅ​ខេត្ត​ក្រចេះ មិន​មែន​ពុល​ទឹកផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​សារធាតុ​គីមី​ពុល​ស្យានីត​ដូច​ដែល​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង​សិប្បកម្ម​បាន​អះ​អាង​នោះ​ទេ ដោយ​ថា អ្នក​ភូមិ​ពុល​ថ្នាំ​គីមី​កសិកម្ម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ