លោក ថុន រដ្ឋា ធ្វើការបង្ហាញបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅស្ទឹងសៀមរាបតាមវីដេអូដែលបង្ហោះលើហ្វេសប៊ុករបស់លោក។

សកម្មជនបរិស្ថានស្នើអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបពិនិត្យបញ្ហាបង្ហូរទឹកស្អុយចូលស្ទឹងសៀមរាប

សកម្មជនបរិស្ថាន​ដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារ បានស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ពី​ការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលស្ទឹងសៀមរាប ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈ​និង​បរិស្ថាន ក្រោយពួកគេ​​រកឃើញថា ទឹកស្អុយហូរចេញពី​​​លូចូលស្ទឹង​នោះមិនបាន​ចម្រោះជា​មុន​នោះ​ឡើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ