ស្ពានខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើពិភពលោកបើកដំណើរការនៅចិន​

ស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោក​ បានបើកឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិន ភ្ជាប់​ខេត្តចំនួនពីរ នៅតំបន់ដែលមានភ្នំច្រើន នៅភាគនិរតី ដែលអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើដំណើរបានច្រើន​ ប្រមាណ​៣ភាគ៤នៃពេលធ្វើដំណើរធម្មតា។​

សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ​ចាប់​ផ្ដើម​កសាង​ស្ពាន​អាកាសក្បាល​ថ្នល់​ទី​២​ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរណ៍

សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ថ្មីមួយទៀត ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញរំពឹងថា នឹងជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅទីនោះបាន១០០ភាគរយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ