បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល VINCI បន្តទាមទារ​ឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការ​ងារ​ឡើងវិញ រួ​មទាំងគោលការណ៍មួយចំនួនទៀតដូចមានកំណត់​នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារ ក្រោយពីត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារដោយហេតុផលមិនសមរម្យ។ (បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល VINCI)

សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​ ស្នើ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​ដោះស្រាយ​​បញ្ចប់​​វិវាទ​​ការងារ​​នៅ​​ព្រលាន​​យន្ត​ហោះ​​ខេត្ត​​សៀមរាប​

សហភាពការងារកម្ពុជា ស្នើ​សុំកិច្ច​អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ​​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ជួយដោះ​ស្រាយ​បញ្ចប់​វិវាទ​ការងារនៅ​ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍​ស៊ីវិល (VINCI) នៅខេត្តសៀមរាប​ ក្រោយមន្ត្រីចុះ​ផ្សះផ្សាមិនសះជាគ្នា។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ