រដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹង​ការ​គ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក

រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក ដោយ នឹង​ពិន័យជាប្រាក់សម្រាប់អ្នកចោលកាកសំណល់ទាំងនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងអ្នកប្រកបអាជីវកម្ម​ទាំ​ងនេះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន។នៅក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១ខែកុម្ភៈដែលវីអូឌីទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃចន្ទនេះ រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថារាល់ការបោះបង់ចោលសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកទៅក្នុងប្រភពទឹកឬទីលានចាក់សំរាមឬក៏នៅទីសាធារណៈនានានិងការដុតឬការវាយបំបែកសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានឬសុខភាពសាធារណៈ ត្រូវហាមឃាត់។ ក្រសួ​ងបរិស្ថា​នជាស្ថា​ប័នមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក។ អនុក្រឹត្យបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងចេញគោល​ការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ