លោកស្រី Leila de Lima

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលរិះគន់ ឌូទើតេ កំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាព

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីន​ដែលលេចធ្លោរក្នុងការរិះគន់​ការដឹកនាំនិងការសម្លាប់មនុស្ស​របស់លោកប្រធា​នាធិបតី រ៉ូឌ្រីហ្គោ ឌូទើតេ កំពុងមានការភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាព បន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែង។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ