ពលរដ្ឋម្នាក់កាន់កាតចាក់រ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩ ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ នៅពីមុខសាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ម្ចាស់​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​និង​អាជីវកម្ម​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ចូល​ទីតាំង​ខ្លួន​ដោយ​មិន​បង្ហាញ​កាត​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ច្បាប់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើម្ចាស់គ្រឹះស្ថានសិក្សានិងម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង និងអាយុ៦ឆ្នាំដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ ចូលទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយមិនបង្ហាញកាតចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ