ធនាគារ​ពិភពលោកថា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីបូព៌ា និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក​នៅតែ​មាន​ភាព​រឹងមាំ​

របាយការណ៍​ថ្មី​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​នៅក្នុង​បណ្ដា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​នៅ​តំបន់​អាស៊ីបូព៌ា និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក​នៅ​តែ​មាន​ភាព​រឹង​មាំ និង​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​ថយចុះ​បន្តិចបន្តួច​ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​កំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៨​ បើ​ទោះ​បី​ជា​ពិភពលោក​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ