អត្ថបទ​ទស្សនៈ​៖​ យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ការ​រក្សា​អំណាច​របស់​មេដឹក​នាំ​នយោបាយ

អត្ថបទនេះនឹងបកស្រាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអំណាច ដែលអ្នកនយោបាយតែងប្រើប្រាស់ដើម្បីក្តោបនិងរក្សាអំណាចក្នុងល្បែងនយោបាយ​សម័យទំនើប ដោយលើកយកទិដ្ឋភាពទ្រឹស្តីនយោបាយ (political theory), មគ្គុទ្ទេសក៍នយោបាយ (political leadership) និងទ្រឹស្តីអំណាច មកឆ្លុះបញ្ចាំង។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ