អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ជំនួយ​ជាង​ ៤​លាន​ដុល្លារ​ដល់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម

សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថា សហភាពអឺរ៉ុប បានផ្តល់ជំនួយជាង៤លានដុល្លារអាមេរិក​  ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការការងារ​ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨នេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ